Possibles orígens de Girona

És summament difícil arribar a fixar, amb exactitud, l’època de la fundació de Girona.

L’historiador P. Mariana acollí la tradició que remuntava la fundació de Girona a Gerió, personatge que es data contemporani a Osiris l’Egipci; nom llegendari al que se suposava originari de Líbia o Mauritània; i del qual es deia que després d’haver fundat la població de Cotlliure, al sud de França, arribà al nostre país i aixecà, en el que avui és Girona, un castell el qual donà lloc a l’origen d’aquesta ciutat. Com es veu, es tracta tan sols d’una versió llegendària i del tot incerta.

També s’indicà com a possible, el fet que el nom de Girona derivés de l’hebreu “Geren” o “Goren”, que significa àrea o plaça, aludint a l’altiplà sobre el qual s’edificà el nucli més antic de la ciutat.

Una altra versió suposa que la ciutat va ser fundada pels celtes, els quals arribaren al nostre país cap el 930 aC. Segons els que atribuïren a Girona un origen celta, el nom de la ciutat el feien derivar de les paraules celtes “Ger” que significa “prop de” i “ond” que significa “confluència”; en qualsevol cas el nom de Girona voldria significar, doncs, “prop de la confluència”, resultant que, efectivament, molt a prop d’ella s’uneixen els rius Ter i Onyar. En l’antiguitat la ciutat era encara més contigua a la confluència entre ambdós rius. La dificultat d’aquesta hipòtesi està en el fet de demostrar que els celtes arribessin a establir-se a Girona.

Altres historiadors han atribuït a la ciutat un origen fenici, i han suposat que el seu primitiu nom podria haver estat “Gerhona”, fent-lo derivar de “Gerhun”, que en l’idioma fenici significa “indígena”. Suposen que aquest nom podria significar “ciutat dels indígenes o dels indigetes”; ja que s’anomenaven “indigetes” o “indiketas” els pobles de civilització ibèrica que vivien en el litoral gironí.

Per a més informació podeu consultar el resum de l’exposició del Museu d’Història de la Ciutat: De Kerunta a Gerunda: Els orígens de la ciutat